Khi phân bổ chi phí sản xuất chung cho công trình, kế toán muốn có thể phân bổ theo định mức doanh nghiệp quy định để giá thành công trình được chính xác hơn.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Khi phân bổ chi phí sản xuất chung cho công trình, kế toán muốn có thể phân bổ theo định mức doanh nghiệp quy định để giá thành công trình được chính xác hơn.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép phân bổ chi phí sản xuất chung cho công trình theo tiêu thức định mức để chương trình tự động phân bổ, kế toán không phải tính tỷ lệ ngoài Excel để nhập vào.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Giá thành\Công trình

81476_4

Khai báo định mức phân bổ

81476_3

Khi phân bổ chi phí sản xuất chung cho công trình

81476_5

NOTE_iconnote   Lưu ý: Chương trình mới đáp ứng phân bổ chi phí chung theo định mức cho thông tư 200 (hiện chưa đáp ứng cho QĐ48).