Kế toán muốn xuất khẩu phiếu xuất kho, nhập kho ra excel extend có đầy đủ các thông tin đã nhập trên chứng từ để kiểm tra, đối chiếu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Kế toán muốn xuất khẩu phiếu xuất kho, nhập kho ra excel extend có đầy đủ các thông tin đã nhập trên chứng từ để kiểm tra, đối chiếu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép xuất khẩu chứng từ nhập kho, xuất kho ra Excel có đầy đủ thông tin để thực hiện:

Chỉnh sửa lại để nhập khẩu Excel vào dữ liệu khác hoặc phần mềm khác, hoặc có thể kế toán nhập nhầm phân hệ này, loại này xuất ra để nhập lại vào phân hệ khác, loại khác mà không phải nhập lại bằng tay.

Xuất ra để thực hiện 1 số tính toán liên quan trong công tác kế toán.

Cách thực hiện

Chương trình thực hiện xuất khẩu mẫu đầy đủ thông tin với các mẫu chứng từ:

o01-VT: Phiếu nhập kho

o02-VT: Phiếu xuất kho

Ví dụ cụ thể: với mẫu 01-VT: Phiếu nhập kho

oMở một chứng từ nhập kho bất kỳ và in mẫu 01-VT: Phiếu nhập kho

74236_1

oTệp excel xuất khẩu ra có đầy đủ thông tin mà kế toán nhập trên chứng từ trong chương trình

74236_3