Khi nhập khẩu chứng từ xuất kho, bán hàng từ Excel, kế toán muốn nhập khẩu được cả mã quy cách của vật tư hàng hóa (số khung, số máy, màu sắc, kích cỡ …) để không phải sửa bằng tay sau khi nhập khẩu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Khi nhập khẩu chứng từ xuất kho, bán hàng từ Excel, kế toán muốn nhập khẩu được cả mã quy cách của vật tư hàng hóa (số khung, số máy, màu sắc, kích cỡ …) để không phải sửa bằng tay sau khi nhập khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, khi nhập khẩu chứng từ phiếu xuất kho, chứng từ bán hàng từ Excel, chương trình cho phép nhập được mã quy cách của vật tư hàng hóa (số khung, số máy, màu sắc, kích cỡ …) để kế toán không phải sửa từng phiếu nhập thêm mã quy cách vào.

Cách thực hiện

Thực hiện nhập khẩu chứng từ phiếu xuất kho, chứng từ bán hàng từ excel vào chương trình

Vào Tệp\Nhập khẩu từ Excel

73207_3

Tệp mẫu nhập excel ngầm định của chương trình

73207_2

Chi tiết cách nhập khẩu dữ liệu từ excel xem tại đây