Kế toán muốn khi in Phiếu xuất chuyển kho nội bộ thể hiện được thông tin mã quy cách của VTHH để thực hiện kiểm soát, kiểm kê theo mã quy cách.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Kế toán muốn khi in Phiếu xuất chuyển kho nội bộ thể hiện được thông tin mã quy cách của VTHH để thực hiện kiểm soát, kiểm kê theo mã quy cách.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung mẫu Phiếu xuất chuyển kho (Mã quy cách) để thực hiện kiểm soát, kiểm kê hàng theo mã quy cách khi xuất nhận hàng chuyển kho.

Cách thực hiện

Chương trình bổ sung mẫu Phiếu xuất chuyển kho (Mã quy cách) cho các loại chứng từ sau:

oChuyển kho (Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ)

oChuyển kho (Xuất kho gửi bán đại lý)

oChuyển kho (Xuất chuyển kho nội bộ)

Ví dụ: in mẫu Phiếu xuất chuyển kho (Mã quy cách) trên chứng từ Chuyển kho (Xuất kho gửi bán đại lý)

oVào Nghiệp vụ\Kho\Chuyển kho: mở một chứng từ Chuyển kho (Xuất kho gửi bán đại lý)

72706_1

oMẫu in ra như sau

72706_3