Kế toán muốn lưu trữ được bảng lương của từng tháng theo nhu cầu. Hiện nay tất cả các bảng lương đều lưu theo 1 mẫu được thiết lập cuối cùng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Kế toán muốn lưu trữ được bảng lương của từng tháng theo nhu cầu. Hiện nay tất cả các bảng lương đều lưu theo 1 mẫu được thiết lập cuối cùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép lưu được mẫu bảng lương ngầm định cho từng tháng để khi xem lại bảng lương các tháng vẫn đúng theo mẫu bảng lương đã thiết lập cho tháng đó.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Tiền lương\Tính lương lập bảng lương tháng 1

75010_1

Vào Nghiệp vụ\Tiền lương\Tính lương lập bảng lương tháng 2

75010_2

Xem lại bảng lương tháng 1

75010_3

Khi một người dùng thêm một mẫu bảng lương, để những người khác cũng xem được mẫu đó thì thực hiện như sau

75010_4