Kế toán thuế muốn khi in mẫu 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn lấy được tên và địa chỉ của NCC theo thông tin nhập trên chứng từ mua hàng.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Kế toán thuế muốn khi in mẫu 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn lấy được tên và địa chỉ của NCC theo thông tin nhập trên chứng từ mua hàng.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, khi in mẫu 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn lấy được tên và địa chỉ, số CMND của Nhà cung cấp theo thông tin nhập trên chứng từ mua hàng để lấy được thông tin của nhà cung cấp lẻ, không khai báo trên danh mục nhà cung cấp.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Chứng từ mua hàng và chọn loại Không có hóa đơn

75682_1

Vào Báo cáo\Thuế\01\TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

75682_2