Kế toán muốn in biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải thu/phải trả bằng ngoại tệ nhằm mục đích gửi cho các đơn vị đối tác nước ngoài yêu cầu đối chiếu ngoại tệ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Kế toán muốn in biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải thu/phải trả bằng ngoại tệ nhằm mục đích gửi cho các đơn vị đối tác nước ngoài yêu cầu đối chiếu ngoại tệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép in biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải thu, phải trả bằng ngoại tệ nhằm mục đích gửi cho các đơn vị đối tác nước ngoài.

Cách thực hiện

Chương trình cho phép in biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ bằng ngoại tệ với các mẫu:

oBiên bản đối chiếu và xác nhận công nợ (trong Báo cáo\Bán hàng)

oBiên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả (trong Báo cáo\Mua hàng)

Ví dụ: với Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả

oVào Báo cáo\Mua hàng

77682_1

oMẫu báo cáo in ra như sau:

77682_2