Khi in hóa đơn theo lô, kế toán muốn xác định được hóa đơn nào in kèm bảng kê để nhanh chóng xác định được hóa đơn cần in và dễ dàng sắp xếp bảng kê kẹp cùng hóa đơn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Khi in hóa đơn theo lô, kế toán muốn xác định được hóa đơn nào in kèm bảng kê để nhanh chóng xác định được hóa đơn cần in và dễ dàng sắp xếp bảng kê kẹp cùng hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, khi in theo lô hoá đơn và Bảng kê hàng hóa, dịch vụ, chương trình cho phép lọc riêng được các hoá đơn có in kèm bảng kê để thuận tiện khi in ra và sắp xếp kẹp cùng bảng kê.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng: mở một chứng từ bán hàng bất kỳ

78844_2

Trên giao diện Chọn chứng từ để in

78844_3