Khi in đơn mua hàng, kế toán muốn thể hiện được đơn mua hàng phục vụ cho công trình nào để Giám đốc dễ dàng xét duyệt đơn mua hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Khi in đơn mua hàng, kế toán muốn thể hiện được đơn mua hàng phục vụ cho công trình nào để Giám đốc dễ dàng xét duyệt đơn mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm trường thông tin công trình trên sửa mẫu, trộn mẫu đơn mua hàng để giám đốc thuận tiện cho việc xét duyệt đơn mua hàng

Cách thực hiện

Khi trộn mẫu Đơn mua hàng

oTrên tệp trường trộn đơn mua hàng bổ sung 2 trường:

110463_1

oChi tiết cách thiết kế mẫu chứng từ và trộn mẫu xem tại đây.

Khi sửa mẫu chứng từ

oChương trình bổ sung trường thông tin để sửa mẫu 2 loại chứng từ:

Đơn mua hàng

Đơn mua hàng (Mẫu nhiều thuế suất)

oVí dụ: khi sửa mẫu Đơn mua hàng

Sửa mẫu Đơn mua hàng

110463_2

Trường ProjectWorkCode sẽ lấy lên Mã công trình, trường ProjectWorkName sẽ lấy lên Tên công trình khai báo trên chứng từ Đơn mua hàng.

Tại vị trí cần hiển thị trường ProjectWorkCodeProjectWorkName, xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường ProjectWorkCodeProjectWorkName, kéo vào vị trí cần hiển thị.

Sau khi sửa mẫu xong và lưu mẫu, Đơn mua hàng in ra như sau:

110463_4