Khi in phiếu xuất kho, kế toán muốn hiển thị được thông tin nhóm VTHH để thủ kho nhanh chóng xác định được vị trí lô hàng cần xuất trong kho

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Khi in phiếu xuất kho, kế toán muốn hiển thị được thông tin nhóm VTHH để thủ kho nhanh chóng xác định được vị trí lô hàng cần xuất trong kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm trường thông tin Nhóm VTHH để sửa mẫu phiếu xuất kho giúp thủ kho có thể nhanh chóng tìm được vị trí lô hàng cần xuất trong kho.

Cách thực hiện

Chương trình bổ sung trường thông tin Nhóm VTHH cho các mẫu chứng từ:

o02-VT: Phiếu xuất kho

o02-VT: Phiếu xuất kho (mẫu A5 - dành cho giấy in cuộn)

o02-VT: Phiếu xuất kho (mẫu A5)

o02-VT: Phiếu xuất kho (mã quy cách)

o02-VT: Phiếu xuất kho (Theo số lô, hạn sử dụng)

oPhiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu tự in)

Ví dụ: sửa mẫu 02-VT: Phiếu xuất kho

oVào Nghiệp vụ\Kho\Xuất kho: in phiếu xuất kho mẫu 02-VT: Phiếu xuất kho Sửa mẫu

88684_2

Trường InventoryItemCategoryCode sẽ lấy lên Mã nhóm VTHH, trường InventoryItemCategoryName sẽ lấy lên Tên nhóm VTHH đã chọn cho từng vật tư hàng hóa khai báo trong Danh mục\Vật tư hàng hóa.

Tại vị trí cần hiển thị trường InventoryItemCategoryCode InventoryItemCategoryName, xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường InventoryItemCategoryCode InventoryItemCategoryName, kéo vào vị trí cần hiển thị.

oSau khi sửa mẫu xong và lưu mẫu, mẫu 02-VT: Phiếu xuất kho in ra như sau:

88684_3