Khi thực hiện nhập khẩu hóa đơn bán hàng vào phần mềm, kế toán mong muốn phần mềm cảnh báo trong trường hợp các chứng từ bán hàng khác nhau có cùng số hóa đơn để tránh trường hợp khi sửa chứng từ phần mềm báo lỗi.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Khi thực hiện nhập khẩu hóa đơn bán hàng vào phần mềm, kế toán mong muốn phần mềm cảnh báo trong trường hợp các chứng từ bán hàng khác nhau có cùng số hóa đơn để tránh trường hợp khi sửa chứng từ phần mềm báo lỗi.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, khi thực hiện nhập khẩu hóa đơn bán hàng vào chương trình, chương trình cảnh báo trong trường hợp các chứng từ bán hàng khác nhau có cùng số hóa đơn để tránh trường hợp nhập trùng số hóa đơn, khi vào chương trình sửa chứng từ thì mới báo lỗi.

Cách thực hiện

Xem danh sách xuất hóa đơn đã lập trong chương trình

96399_1

Tạo tệp excel để nhập khẩu chứng từ bán hàng

96399_2

Thực hiện nhập khẩu chứng từ, tại bước 3. Kiểm tra dữ liệu

96399_3