Trên báo cáo đối chiếu chứng từ sổ sách, kế toán muốn không hiển thị chứng từ nhập xuất từ lệnh lắp ráp, tháo dỡ tại mục 9.2 – Nhập kho TP nhưng nhập nhầm sang loại phiếu nhập kho khác … để thể hiện đúng sai lệch

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Trên báo cáo đối chiếu chứng từ sổ sách, kế toán muốn không hiển thị chứng từ nhập xuất từ lệnh lắp ráp, tháo dỡ tại mục 9.2 – Nhập kho TP nhưng nhập nhầm sang loại phiếu nhập kho khác … để thể hiện đúng sai lệch

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo đối chiếu chứng từ sổ sách, "phần 9.2 - Trong kỳ có nhập kho thành phẩm nhưng nhập nhầm sang loại phiếu nhập kho khác dẫn đến không tính được giá thành do không có nhập kho thành phẩm trong kỳ", kế toán muốn không hiển thị chứng từ nhập kho từ lắp ráp, tháo dỡ để phát hiện chính xác chứng từ nhập kho thành phẩm đang chọn nhầm loại.

Cách thực hiện

Vào Tiện ích\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách...

110468_1

Báo cáo đối chiếu như sau:

110468_4