Kế toán muốn chương trình thiết lập sẵn công thức một số chỉ tiêu trên thuyết minh báo cáo tài chính (TT200) để không mất công phải tự thiết lập

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Kế toán muốn chương trình thiết lập sẵn công thức một số chỉ tiêu trên thuyết minh báo cáo tài chính (TT200) để không mất công phải tự thiết lập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, chương trình thiết lập sẵn công thức các chỉ tiêu Dự phòng phải trả, Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trên thuyết minh báo cáo tài chính (TT200) để kế toán không mất công phải tự thiết lập.

Chi tiết thay đổi

Vào Tiện tích\Thiết lập báo cáo tài chính\Thuyết minh báo cáo tài chính:

oChỉ tiêu Dự phòng phải trả

99957_1

oChỉ tiêu Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

99957_2