Trên danh sách chấm công, tổng hợp chấm công, bảng lương, hạch toán chi phí lương, kế toán muốn có tham số thời gian lấy dữ liệu để lọc dữ liệu trong thời gian chưa khóa sổ, tránh rối mắt.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Trên danh sách chấm công, tổng hợp chấm công, bảng lương, hạch toán chi phí lương, kế toán muốn có tham số thời gian lấy dữ liệu để lọc dữ liệu trong thời gian chưa khóa sổ, tránh rối mắt.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, trên danh sách chấm công, tổng hợp chấm công, bảng lương, hạch toán chi phí lương, bổ sung thêm tham số thời gian lấy dữ liệu để lọc dữ liệu trong thời gian chưa khóa sổ, tránh rối mắt.

Chi tiết thay đổi

Chương trình bổ sung tham số thời gian trên các giao diện:

oDanh sách Chấm công

oDanh sách Tổng hợp chấm công

oDanh sách Tính lương

oDanh sách Hạch toán chi phí

Ví dụ: Vào phân hệ Tiền lương xem Danh sách tính lương

101234