Kế toán công nợ muốn xem nhanh được tổng hợp công nợ khách hàng: công nợ đầu kỳ, phát sinh tăng, giảm và số dư công nợ cuối kỳ mà không phải mất thời gian mở báo cáo

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Kế toán công nợ muốn xem nhanh được tổng hợp công nợ khách hàng: công nợ đầu kỳ, phát sinh tăng, giảm và số dư công nợ cuối kỳ mà không phải mất thời gian mở báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, trên tab Công nợ tại phân hệ bán hàng, chương trình cho phép xem nhanh được tổng hợp công nợ phải thu khách hàng theo số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số còn phải thu nhằm xem nhanh được toàn bộ công nợ mà không phải vào báo cáo phân tích để xem.

Cách thực hiện

Vào phân hệ Bán hàng\tab Công nợ

103359_1

Trên giao diện tham số báo cáo

103359_3

Báo cáo in ra giống như báo cáo in từ phần Báo cáo\Bán hàng

103359_2