Kế toán trưởng muốn người dùng không được phép sửa chứng từ thì không được sửa bất cứ thông tin gì trên chứng từ đó để tránh làm thay đổi chứng từ đã được kiểm duyệt (hiện nay vẫn sửa được bằng cách sửa nhanh)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Kế toán trưởng muốn người dùng không được phép sửa chứng từ thì không được sửa bất cứ thông tin gì trên chứng từ đó để tránh làm thay đổi chứng từ đã được kiểm duyệt (hiện nay vẫn sửa được bằng cách sửa nhanh)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép phân quyền cho các kế toán viên không được phép sửa nhanh các chứng từ đã ghi sổ để tránh trường hợp kế toán viên sửa nội dung không phù hợp với nghiệp vụ.

Cách thực hiện

Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn: thực hiện phân quyền cho 1 vai trò

103366_1

Thực hiện gán vai trò vừa phân quyền cho 1 người dùng

103366_2

Đăng nhập bằng tên người dùng vừa được gán vai trò, mở một chứng từ bán hàng bất kỳ

103366_3

Trên chứng từ chi tiết

103366_4