Khi tính giá xuất kho theo PP đích danh, kế toán mong muốn phần mềm lấy đúng theo đơn giá mua hàng trên chứng từ mua hàng trong trường hợp mua hàng theo đồng tiền hạch toán và không có phát sinh chi phí mua hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Khi tính giá xuất kho theo PP đích danh, kế toán mong muốn phần mềm lấy đúng theo đơn giá mua hàng trên chứng từ mua hàng trong trường hợp mua hàng theo đồng tiền hạch toán và không có phát sinh chi phí mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, khi tính giá xuất kho theo PP đích danh, chương trình lấy giá xuất kho đúng theo đơn giá mua trên chứng từ mua hàng trong trường hợp mua hàng theo đồng tiền hạch toán và không có phát sinh chi phí mua hàng để đơn giá xuất phản ánh đúng giá nhập của hàng hóa.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Chứng từ mua hàng hóa nhập kho

106462_4

Vào Nghiệp vụ\Kho\Xuất kho

106462_2

Đơn giá xuất kho lấy lên chứng từ như sau:

106462_5

NOTE_iconnote   Lưu ý: với các dữ liệu ở phiên bản cũ, sau khi chuyển đổi lên bản R30, kế toán cần vào Tiện ích\Bảo trì dữ liệu, tích chọn Tính lại giá xuất kho để chương trình cập nhật lại đơn giá xuất kho đúng.