Khi ghi tăng CCDC, CP trả trước, tại bước chọn nguồn gốc hình thành, kế toán muốn chương trình hiển thị các chứng từ quyết toán tạm ứng đúng như nghiệp vụ thực tế phát sinh

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Khi ghi tăng CCDC, CP trả trước, tại bước chọn nguồn gốc hình thành, kế toán muốn chương trình hiển thị các chứng từ quyết toán tạm ứng đúng như nghiệp vụ thực tế phát sinh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, khi ghi tăng CCDC, chương trình cho phép chọn được chứng từ quyết toán tạm ứng làm nguồn gốc hình thành để đáp ứng nghiệp vụ tạm ứng cho nhân viên mua CCDC về sử dụng.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ quyết toán tạm ứng: quyết toán số tạm ứng cho nhân viên đi mua vật tư, công cụ

105415_1

Vào Nghiệp vụ\Công cụ dụng cụ\Ghi tăng: ghi tăng công cụ mới được mua về

105415_2