Kế toán muốn nhập khẩu kết quả Kiểm kê hàng tồn kho từ Excel vào phần mềm, để không mất thời gian dò mã và đánh số lượng kiểm kê

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Kế toán muốn nhập khẩu kết quả Kiểm kê hàng tồn kho từ Excel vào phần mềm, để không mất thời gian dò mã và đánh số lượng kiểm kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép nhập khẩu kết quả kiểm kê hàng tồn kho từ Excel vào phần mềm, để không mất thời gian tìm mã hàng và đánh số lượng kiểm kê.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Kho\Kiểm kê:

73620_1

Tệp mẫu excel ngầm định nhập khẩu kết quả kiểm kê

73620_2

Thực hiện nhập khẩu

73620_3

Tại bước 2. Ghép dữ liệu

73620_4

Tại bước 3. Kiểm tra dữ liệu

73620_5

Bảng kiểm kê vật tư, hàng hóa sau khi nhập khẩu

73620_6

NOTE_iconnote   Lưu ý:

Nếu trên bảng kiểm kê đã có số liệu thì khi nhập khẩu từ file excel vào sẽ xóa hết các số liệu cũ

Nếu thêm mới Bảng kiểm kê vật tư, hàng hóa thì không nhập khẩu excel được các kho và vật tư hàng hóa đã ngừng theo dõi

Nếu sửa Bảng kiểm kê vật tư, hàng hóa thì nhập khẩu excel được các kho và vật tư hàng hóa đã ngừng theo dõi