Khi lập hóa đơn bán hàng, kế toán muốn vừa nhập chiết khấu chi tiết cho từng mặt hàng, vừa phân bổ được chiết khấu trên tổng hóa đơn cho từng mặt hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Khi lập hóa đơn bán hàng, kế toán muốn vừa nhập chiết khấu chi tiết cho từng mặt hàng, vừa phân bổ được chiết khấu trên tổng hóa đơn cho từng mặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, khi lập hóa đơn bán hàng, chương trình cho phép vừa nhập chiết khấu chi tiết cho từng mặt hàng, vừa phân bổ được chiết khấu trên tổng hóa đơn cho từng mặt hàng để hạch toán được 2 hình thức chiết khấu thương mại trên 1 hóa đơn.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng: lập chứng từ bán hàng

61155_1

Nếu chọn Ghi đè số tiền chiết khấu

61155_2

Nếu chọn Cộng thêm vào số tiền chiết khấu

61155_3

NOTE_iconnote   Lưu ý:

Mặt hàng cuối cùng trong danh sách có số liệu thì Số tiền chiết khấu phân bổ = Số tiền chiết khấu của cả hóa đơn - Số tiền chiết khấu phân bổ cho các mặt hàng còn lại

Sau khi tính toán tiền chiết khấu của từng mặt hàng chương trình sẽ cập nhật Tiền chiết khấu mới tính được vào cột Tiền chiết khấu trên giao diện chứng từ và tính toán lại số liệu tại cột Tỷ lệ chiết khấu = (Tiền chiết khấu/Thành tiền) * 100