Kế toán muốn xem tình hình thực hiện đơn đặt hàng theo cả đơn vị tính và đơn vị chuyển đổi để làm căn cứ mua thêm hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán muốn xem tình hình thực hiện đơn đặt hàng theo cả đơn vị tính và đơn vị chuyển đổi để làm căn cứ mua thêm hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng theo cả đơn vị tính và đơn vị chuyển đổi để làm căn cứ xác định số lượng hàng cần mua thêm.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Bán hàng\Tình hình thực hiện đơn đặt hàng

74218_2

Trên giao diện Sửa mẫu

74218_3

Báo cáo sau khi sửa mẫu như sau

74218_4