Kế toán mong muốn phân quyền nhân viên không làm được phần "Kết chuyển lãi lỗ" để đảm bảo tính bảo mật

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Kế toán mong muốn phân quyền nhân viên không làm được phần "Kết chuyển lãi lỗ" để đảm bảo tính bảo mật

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép phân quyền cho nhân viên không được xem và lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ để bảo mật thông tin lãi lỗ.

Cách thực hiện

Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn: phân quyền cho một vai trò bất kỳ (ví dụ Kế toán bán hàng)

61076_1

Phân hệ Tổng hợp sẽ có thay đổi sau

61076_2

NOTE_iconnote   Lưu ý: Chương trình bỏ chức năng thêm chứng từ Kết chuyển lãi lỗ khi Thêm mới chứng từ trên tab Chứng từ NVK