Kế toán mua hàng: Cho phép có thể xem nhanh thông tin về hàng hoá đã đặt mua theo như hợp đồng mua đã ký

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Kế toán mua hàng: Cho phép có thể xem nhanh thông tin về hàng hoá đã đặt mua theo như hợp đồng mua đã ký

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, khi khai báo hợp đồng mua, cho phép khai báo được thông tin hàng hóa và có tiện ích lấy được hàng hóa từ đơn mua hàng sang hợp đồng mua, nhằm mục đích tra cứu thông tin hàng hóa của hợp đồng khi cần.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Hợp đồng mua hàng

72712_1

Hợp đồng mua hàng có thể lấy Vật tư hàng hóa từ Đơn mua hàng sang

72712_4

Trên danh sách hợp đồng mua

72712_3