Kế toán muốn Báo cáo chi tiết công nợ theo nhân viên lấy được phát sinh có khi chứng từ thu tiền khách hàng không chọn Nhân viên thu nợ để không mất thời gian nhập liệu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Kế toán muốn Báo cáo chi tiết công nợ theo nhân viên lấy được phát sinh có khi chứng từ thu tiền khách hàng không chọn Nhân viên thu nợ để không mất thời gian nhập liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo nhân viên, khi thu tiền trực tiếp cho chứng từ công nợ, hoặc trả lại, giảm giá trực tiếp cho chứng từ bán hàng, hoặc đối trừ chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ thì phần mềm sẽ lấy theo nhân viên của chứng từ công nợ để phản ánh đúng số tiền đã thu của nhân viên bán hàng, làm căn cứ tính lương cho nhân viên bán hàng.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng: lập chứng từ bán hàng chưa thu tiền

73634_1

Vào Ngân hàng\Thu tiền khách hàng: thực hiện thu tiền cho hóa đơn trên

73634_4

Trên chứng từ Thu tiền gửi từ khách hàng

73634_2

Xem Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo nhân viên: xem với nhân viên LMDUYEN

73634_3

NOTE_iconnote   Lưu ý: Chương trình sẽ lấy theo nhân viên trên chứng từ công nợ khi:

Thu tiền trực tiếp cho chứng từ công nợ

Trả lại, giảm giá trực tiếp cho chứng từ bán hàng

Đối trừ chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ