Kế toán mong muốn khi lập chứng từ mua bán hàng hoá mà hàng có theo dõi mã quy cách, nếu như chưa nhập mã quy cách thì không cho lưu, để phản ánh đúng các báo cáo chi tiết theo mã quy cách

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Kế toán mong muốn khi lập chứng từ mua bán hàng hoá mà hàng có theo dõi mã quy cách, nếu như chưa nhập mã quy cách thì không cho lưu, để phản ánh đúng các báo cáo chi tiết theo mã quy cách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ bán hàng, nhập, xuất kho có hàng hóa theo dõi mã quy cách, nếu người dùng không nhập mã quy cách thì chương trình cảnh báo và không cho cất chứng từ để báo cáo theo mã quy cách lên đúng.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa: khai báo mã hàng có theo dõi mã quy cách

109734_1

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa

109734_5

oNếu tích chọn Cảnh báo: chương trình sẽ cảnh báo chưa nhập mã quy cách nhưng vẫn cho Cất chứng từ

109734_3

oNếu tích chọn Cảnh báo và không cho cất: chương trình sẽ cảnh báo chưa nhập mã quy cách và không cho Cất chứng từ

109734_4

NOTE_iconnote   Lưu ý: Chương trình thực hiện cảnh báo cho các loại chứng từ:

Nhập số dư ban đầu

Xuất kho

Nhập kho (nhập kho thành phẩm, nhập kho hàng bán trả lại, nhập kho từ điều chỉnh, lắp ráp, tháo dỡ, nhập kho khác, nhập kho từ xuất kho của chi nhánh khác)

Chuyển kho

Chứng từ bán hàng (kiêm phiếu xuất và không kiêm phiếu xuất)

Chứng từ trả lại hàng bán (Kiêm phiếu nhập kho và không kiêm phiếu nhập kho)

Chứng từ mua hàng trong nước nhập kho

Chứng từ trả lại hàng mua (trả lại hàng trong kho)

Chứng từ mua hàng nhập khẩu nhập kho