Kế toán muốn có thể tự thiết lập được bút toán kết chuyển chi phí sản xuất trong trường hợp đơn vị mở tiết khoản cho TK 154, hoặc kết chuyển chi phí sản xuất sang chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Kế toán muốn có thể tự thiết lập được bút toán kết chuyển chi phí sản xuất trong trường hợp đơn vị mở tiết khoản cho TK 154, hoặc kết chuyển chi phí sản xuất sang chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép thiết lập được các cặp tài khoản kết chuyển chi phí sản xuất giá thành để chương trình tự động hạch toán đúng tài khoản trong trường hợp kế toán tự mở tiết khoản các tài khoản chi phí.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản: khai báo thêm các tiết khoản theo nhu cầu quản lý

75015_1

Vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển: khai báo thêm cặp tài khoản kết chuyển

75015_3

Hạch toán chứng từ phát sinh chi tiết theo từng tiết khoản

75015_2

Khi tính giá thành, tại bước kết chuyển chi phí

75015_5