Kế toán hàng tồn kho muốn in phiếu nhập xuất kho bằng tiếng Anh để phục vụ người phê duyệt chứng từ là người nước ngoài và lưu hành trong công ty

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Kế toán hàng tồn kho muốn in phiếu nhập xuất kho bằng tiếng Anh để phục vụ người phê duyệt chứng từ là người nước ngoài và lưu hành trong công ty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép in chứng từ, báo cáo bằng ngôn ngữ tiếng Anh để làm căn cứ ghi sổ và lưu chứng từ, báo cáo tại các đơn vị là công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Cách thực hiện

Chương trình cho phép in bằng ngôn ngữ tiếng Anh các loại chứng từ sau:

oPhiếu nhập

01-VT: Phiếu nhập kho (Mẫu A5 - dành cho giấy cuộn)

01-VT: Phiếu nhập kho (Mẫu A5)

Phiếu nhập kho (Chi tiết theo kho)

Phiếu nhập kho (Mã quy cách)

Phiếu nhập kho (Theo số lô, hạn dùng)

oPhiếu xuất:

Phiếu xuất kho bán hàng (Mẫu A5)

Phiếu xuất kho bán hàng (Số lô, hạn sử dụng)

Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách)

02-VT: Phiếu xuất kho (Mẫu A5 - dành cho in giấy cuộn)

02-VT: Phiếu xuất kho (Mẫu A5)

Phiếu xuất kho (Mã quy cách)

Phiếu xuất kho (Theo số lô, hạn sử dụng)

Phiếu xuất kho bán hàng

Ví dụ cụ thể: cách in chứng từ 01-VT: Phiếu nhập kho (Mẫu A5) bằng tiếng Anh

oVào Báo cáo để chọn ngôn ngữ muốn xem

87504_1

oVào Nghiệp vụ\Kho\Nhập kho

77672_1

oChứng từ in ra như sau:

77672_2