Kế toán mong muốn lấy được trường số phiếu xuất khi thực hiện trộn mẫu phiếu xuất kho bán hàng theo đặc thù đơn vị để số chứng từ là liên tục, thuận lợi cho công tác đối chiếu của khách hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Kế toán mong muốn lấy được trường số phiếu xuất khi thực hiện trộn mẫu phiếu xuất kho bán hàng theo đặc thù đơn vị để số chứng từ là liên tục, thuận lợi cho công tác đối chiếu của khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm các trường trộn về thông tin phiếu xuất như số phiếu xuất, ngày phiếu xuất, lý do xuất... trên mẫu chứng từ bán hàng để trộn mẫu phiếu xuất bán hàng đặc thù của từng đơn vị.

Cách thực hiện

Trên file excel trường trộn mẫu chứng từ bán hàng bổ sung 5 trường trộn:

109927_1

Chi tiết cách thiết kế mẫu chứng từ và trộn mẫu xem tại đây.