Kế toán muốn khi lập chứng từ nhận hóa đơn cho chứng từ mua hàng được lập từ đơn mua hàng thì tự lấy được thông tin đơn mua hàng sang chứng từ nhận hóa đơn để phản ánh đúng giá trị đã thực hiện của đơn mua hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Kế toán muốn khi lập chứng từ nhận hóa đơn cho chứng từ mua hàng được lập từ đơn mua hàng thì tự lấy được thông tin đơn mua hàng sang chứng từ nhận hóa đơn để phản ánh đúng giá trị đã thực hiện của đơn mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép nhập được thông tin đơn mua hàng trên chứng từ nhận hóa đơn, để phản ánh đúng giá trị đã thực hiện của đơn mua hàng trên báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Chứng từ mua hàng hóa: lập chứng từ mua hàng không nhận kèm hóa đơn

81477_1

Nhận hóa đơn cho chứng từ trên:

81477_2

Vào Báo cáo\Mua hàng\Tình hình thực hiện đơn mua hàng

81477_3