[SMEFIVE-9044] - Kế toán muốn in đơn đặt hàng bằng tiếng anh để gửi cho khách hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

[SMEFIVE-9044] - Kế toán muốn in đơn đặt hàng bằng tiếng anh để gửi cho khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép in đơn đặt hàng bằng ngôn ngữ tiếng Anh để gửi cho khách hàng nước ngoài.

Cách thực hiện

Chương trình cho phép in bằng ngôn ngữ tiếng Anh các đơn đặt hàng sau:

oĐơn đặt hàng

oĐơn đặt hàng (Nhiều tỷ lệ CK)

oĐơn đặt hàng (Nhiều thuế suất)

oĐơn đặt hàng (Nhiều thuế suất, nhiều tỷ lệ CK)

Ví dụ cụ thể: cách in mẫu Đơn đặt hàng bằng tiếng Anh

oVào Báo cáo để chọn ngôn ngữ muốn xem

87504_1

oVào Nghiệp vụ\Bán hàng\Đơn đặt hàng

87504_2

oChứng từ in ra như sau:

87504_3