Theo TT200 không còn TK 002, 003_Tài sản nhận giữ hộ, gia công, ký gửi. Vậy tôi phải hạch toán tài khoản này như thế nào?

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi khác >

Theo TT200 không còn TK 002, 003_Tài sản nhận giữ hộ, gia công, ký gửi. Vậy tôi phải hạch toán tài khoản này như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Câu hỏi : Theo TT200 không còn TK 002, 003_Tài sản nhận giữ hộ, gia công, ký gửi.  Vậy tôi phải hạch toán tài khoản này như thế nào?

 

Hướng dẫn

Vào Hệ thống/Tùy chọn/Vật tư hàng hóa: tích nút phát sinh hàng nhận giữ hộ, gia công/bán hộ, ký gửi.

 

HDSD_Caccauhoikhac_TheoTT200khongconTK002_003_Vaytoiphaihachtoanthenao_b1

Trên chứng từ Nhập/Xuất kho chỉ cần nhập số lượng, tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ lựa chọn là Hàng hóa giữ hộ/gia công hoặc Hàng hóa bán hộ/ký gửi.

Caccauhoikhac_TTT200_b2

Xem báo cáo trong phân hệ Kho sửa mẫu và tích chọn hiện thị hàng hóa giữ hộ, gia công

 

Caccauhoithuonggap_TTT200_b3