Kế toán muốn in mẫu Nhật ký - sổ cái (dùng cho hình thức kế toán Nhật ký sổ cái)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn in mẫu Nhật ký - sổ cái (dùng cho hình thức kế toán Nhật ký sổ cái)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm báo cáo Nhật ký - sổ cái để kế toán in, lưu trữ tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào Báo cáo\Tổng hợp, chọn báo cáo Nhật ký-sổ cái:

R24.43

Khi đó chương trình hiển thị báo cáo:

R24.44

NOTE_iconnote Lưu ý: Nếu trên tham số báo cáo tích chọn <<In báo cáo theo dạng mở rộng>> thì sẽ không thực hiện in ra giấy được.