Kế toán muốn nhập khẩu được lệnh sản xuất từ Excel để nhập khẩu hàng loạt vì KH có rất nhiều thành phẩm và có định mức cho từng thành phẩm

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn nhập khẩu được lệnh sản xuất từ Excel để nhập khẩu hàng loạt vì KH có rất nhiều thành phẩm và có định mức cho từng thành phẩm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép nhập khẩu lệnh sản xuất từ Excel vào chương trình để kế toán thao tác nhanh hơn.

Cách thao tác

Trong kỳ có danh sách các lệnh sản xuất như sau:

R24.37

Vào Tệp\Nhập khẩu từ Excel, chọn nhập khẩu chứng từ lệnh sản xuất:

R24.39

Nhấn <<Thực hiện>>, chương trình thực hiện nhập khẩu các chứng từ lệnh sản xuất hợp lệ vào chương trình.