Kế toán muốn in Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn in Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, kế toán có thể xem và in được báo cáo Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ) nhằm đối chiếu số phát sinh với bảng cân đối tài khoản.

Cách thao tác

Vào mục Báo cáo\Tổng hợp, chọn xem báo cáo S02b-DN: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ:

R24.03

Sau khi nhấn <<Đồng ý>> chương trình sẽ hiển thị như sau:

R24.04