Kế toán muốn khởi tạo mẫu hóa đơn dựa trên mẫu hóa đơn được lấy từ SME2012 lên

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn khởi tạo mẫu hóa đơn dựa trên mẫu hóa đơn được lấy từ SME2012 lên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, kế toán có thể khởi tạo mẫu hóa đơn dựa trên các mẫu hóa đơn được lấy lên từ phần mềm MISA SME.NET 2012.

Cách thao tác

Vào Quản lý hóa đơn\Khởi tạo mẫu hóa đơn như sau:

R24.56

NOTE_iconnote Lưu ý: Các hóa đơn được lấy lên từ phần mềm MISA SME.NET 2012 có thêm chữ Mẫu SME2012 ở cuối.