Kế toán muốn xem được Tổng hợp lương nhân viên trên phần mềm, phục vụ mục đích quyết toán thuế TNCN cuối năm

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn xem được Tổng hợp lương nhân viên trên phần mềm, phục vụ mục đích quyết toán thuế TNCN cuối năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm báo cáo Tổng hợp lương nhân viên giúp kế toán xem được Tổng thu nhập chịu thuế TNCN, Tổng các khoản giảm trừ (bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh), Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ của người lao động để phục vụ quyết toán thuế TNCN cuối năm.

Cách thao tác

Trên các bảng lương (trừ bảng lương tạm ứng), chương trình bổ sung thêm cột Tổng thu nhập chịu thuế:

R24.32

Trên mục Báo cáo\Tiền lương, chọn báo cáo Báo cáo tổng hợp lương nhân viên:

R24.33

Khi đó chương trình hiển thị báo cáo:

R24.34