Kế toán mua hàng muốn hệ thống lưu lại tiêu thức phân bổ chi phí mua hàng cho lần phân bổ tiếp theo để không phải chọn lại

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán mua hàng muốn hệ thống lưu lại tiêu thức phân bổ chi phí mua hàng cho lần phân bổ tiếp theo để không phải chọn lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, chương trình sẽ tự động lưu lại tiêu thức phân bổ chi phí mua hàng cho lần mua hàng tiếp theo để kế toán không mất công chọn lại.

Cách thao tác

Vào Mua hàng\Lập chứng từ mua hàng nhập kho, thực hiện phân bổ chi phí mua hàng :

R24.29

Tiếp đó, từ lần phân bổ chi phí mua hàng tiếp theo, chương trình sẽ tự động mặc định phương thức phân bổ là Tỷ lệ % theo giá trị.

 

NOTE_iconnote Phương thức phân bổ chi phí được chương trình lưu theo từng chi nhánh.