Tính giá thành xong muốn xem lại hay cập nhật giá nhập kho thành phẩm thì phải làm thế nào?

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến phần Giá thành >

Tính giá thành xong muốn xem lại hay cập nhật giá nhập kho thành phẩm thì phải làm thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu 11: Tính giá thành xong muốn xem lại hay cập nhật giá nhập kho thành phẩm thì phải làm thế nào?

 

Hướng dẫn:

Vào phân hệ Giá thành (bên trái) chọn Phương pháp giá thành cần xem, ở phía dưới có Trang Bảng tính giá thành có các thông tin hoặc nhấn nút Cập nhật giá nhập kho.

HDSD_Motsocauhoilienquandengiathanh_Tinhgiathanhxongmuonxemlaihoaccapnhatgianhapkhothanhpham