Tại sao khi Đánh giá dở dang cuối kỳ không lên dở dang của chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến phần Giá thành >

Tại sao khi Đánh giá dở dang cuối kỳ không lên dở dang của chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu hỏi: Tại sao khi tôi Đánh giá dở dang cuối kỳ không lên dở dang của chi phí Nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung?

 

Hướng dẫn

 

Khi Đánh giá dở dang theo NVL trực tiếp thì chỉ có NVL trực tiếp có dở dang. Để có thể hiển thị được số liệu dở dang của chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất trung thì cần đánh giá dở dang cuối kỳ theo phương pháp sản phẩm hoàn thành tương đương, tỷ lệ hoàn thành 100%