Một số câu hỏi liên quan đến phần Giá thành

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp >

Một số câu hỏi liên quan đến phần Giá thành

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến phần Giá thành:

 

Tại sao tôi không nhập được dở dang cuối kỳ trên MISA SME.NET 2015 giống như trên MISA SME.NET 2012

Tại sao khi Đánh giá dở dang cuối kỳ không lên dở dang của chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung

Tính giá thành xong muốn xem lại hay cập nhật giá nhập kho thành phẩm thì phải làm thế nào?