Làm thế nào để chọn được thuế suất 2%, 3%, 5%,... trên chứng từ bán hàng khi đơn vị tôi áp dụng phương pháp thuế trực tiếp trên doanh thu

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến phần Thuế >

Làm thế nào để chọn được thuế suất 2%, 3%, 5%,... trên chứng từ bán hàng khi đơn vị tôi áp dụng phương pháp thuế trực tiếp trên doanh thu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu hỏi: Làm thế nào để chọn được thuế suất 2%, 3%, 5%,... trên chứng từ bán hàng khi đơn vị tôi áp dụng phương pháp thuế trực tiếp trên doanh thu

 

Hướng dẫn:

 

Thông thường mỗi đơn vị sẽ thuộc 1 nhóm ngành nghề, khách hàng nên mặc định nhóm ngành nghề để xác định thuế suất thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu. Khi lập chứng từ, hóa đơn bán hàng phần mềm sẽ mặc định theo nhóm ngành nghề đó.

Thiết lập ngầm định ngay khi tạo dữ liệu hoặc bằng cách vào Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa và xác định nhóm ngành nghề chính tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên Doanh thu.

 

HDSD_CauhoithuonggaplienquandenThue_lamthenaodechonthuesuat2%_3%...

Trường hợp phát sinh nhóm ngành nghề khác nhóm đã mặc định thì trên chứng từ bán hàng tại cột Nhóm ngành nghề chọn nhóm thực tế phát sinh.

HDSD_Motsocauhoilienquandenthue_lamthenaodechonduocthuesuat_2%_3%..._b2