Làm thế nào để số tiền Thuế vãng lai lên tờ khai thuế GTGT, phụ lục PL01-5/GTT để khai thuế

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến phần Thuế >

Làm thế nào để số tiền Thuế vãng lai lên tờ khai thuế GTGT, phụ lục PL01-5/GTT để khai thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu hỏi: Làm thế nào để số tiền Thuế vãng lai lên tờ khai thuế GTGT, phụ lục PL01-5/GTGT để khai thuế?

 

Hướng dẫn

 

Bước 1: Thêm tờ khai thuế GTGT và tích chọn phụ lục 01-5/GTGT

cauhoithuonggap_phanhethue_cau4_1

 

Bước 2: Nhập tay số tiền thuế phải nộp vào phụ lục PL01-5/GTGT chương trình sẽ tự tổng hợp sang tờ khai thuế GTGT