Trên bảng kê thuế đầu ra, Bảng kê đầu vào không muốn hiển thị thông tin Số chứng từ ở cột Ghi chú thì làm thế nào?

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến phần Thuế >

Trên bảng kê thuế đầu ra, Bảng kê đầu vào không muốn hiển thị thông tin Số chứng từ ở cột Ghi chú thì làm thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu hỏi: Trên bảng kê thuế đầu ra, Bảng kê đầu vào không muốn hiển thị thông tin Số chứng từ ở cột Ghi chú thì làm thế nào?

 

Hướng dẫn:

 

Khi thực hiện lập Tờ khai thuế GTGT có tích kèm Bảng kê bán ra, Bảng kê mua vào, Bỏ tích chọn Hiển thị số chứng từ trong phần ghi chú

 

cauhoithuonggap_thue_cau3