Một số câu hỏi liên quan đến phần Thuế

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp >

Một số câu hỏi liên quan đến phần Thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến phần thuế

 

Tại sao không lập được bảng kê thuế đầu vào, đầu ra trên phần mềm?

Làm thế nào để loại bỏ các hóa đơn không muốn đưa lên Bảng kê bán ra thuế GTGT, Bảng kê mua vào thuế GTGT

Trên bảng kê thuế đầu ra, Bảng kê đầu vào không muốn hiển thị thông tin Số chứng từ ở cột Ghi chú thì làm thế nào?

Trên bảng kê thuế đầu ra, Bảng kê đầu vào không muốn hiển thị thông tin Số chứng từ ở cột Ghi chú thì làm thế nào?