Tại sao khi tôi vào thực hiện trả lương nhưng số tiền còn phải trả của nhân viên thể hiện không đúng

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến phần Tiền lương >

Tại sao khi tôi vào thực hiện trả lương nhưng số tiền còn phải trả của nhân viên thể hiện không đúng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu hỏi: Tại sao khi tôi vào thực hiện trả lương nhưng số tiền còn phải trả của nhân viên thể hiện không đúng?

 

Hướng dẫn:

 

Phần trả lương là thể hiện tất cả số của các bảng lương chưa trả, vì vậy cần kiểm tra lại các bảng lương tạm ứng đã thực hiện chi trả hay chưa