Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R17 > Trên phiếu xuất kho in ra, muốn bổ sung thêm thông tin về ngày, giờ, phút lập phiếu, để làm căn cứ đánh giá hiệu quả làm việc của các bộ phận

Trên phiếu xuất kho in ra, muốn bổ sung thêm thông tin về ngày, giờ, phút lập phiếu, để làm căn cứ đánh giá hiệu quả làm việc của các bộ phận


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R17, bổ sung trường trộn Ngày tạo phục vụ cho việc thiết kế mẫu và trộn mẫu phiếu xuất kho, giúp quản lý làm căn cứ đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên các bộ phận.

Chi tiết thay đổi

Bổ sung thông tin Ngày tạo lên nguồn dữ liệu để sửa mẫu chứng từ Phiếu xuất kho. => Áp dụng cho các mẫu chứng từ Phiếu xuất kho sau:

  • 02-VT: Phiếu xuất kho
  • 02-VT: Phiếu xuất kho (Mẫu A5 - dành cho in giấy cuộn)
  • 02-VT: Phiếu xuất kho (Mẫu A5)
  • Phiếu xuất kho (Mã quy cách)
  • Phiếu xuất kho (Theo số lô, hạn sử dụng)
Ví dụ: Mở một chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho có thông tin ngày tạo là, sau đó chọn in mẫu 02-VT: Phiếu xuất kho (Mẫu A5) và nhấn Sửa mẫu.
  • Vào DataSources, tìm đến trường CreatedDate và kéo vào vị trí cần hiển thị. Trường này sẽ lấy lên thông tin Ngày tạo của Phiếu xuất kho lên chứng từ in.
  •  Chứng từ in Phiếu xuất kho sau khi sửa mẫu


Xem thêm
Kế toán muốn so sánh được định mức NVL, số lượng TP và NVL xuất cho SX thực tế với kế hoạch theo lệnh SX
Kế toán muốn đọc số tiền bằng chữ hàng nghìn trên chứng từ là ngàn, để đáp ứng nhu cầu của đối tác khách hàng
Khi lập phiếu nhập/xuất kho, nếu ghi nhầm TK công nợ/tiền/chi phí thành TK kho, kế toán muốn Báo cáo đối chiếu kho với sổ cái
Cải tiến chức năng chọn báo giá khi lập chứng từ bán hàng từ báo giá, để kế toán dễ hiểu hơn trong trường hợp báo giá đã hết hạn tính đến ngày lập chứng từ bán hàng
Khi xem Sổ chi tiết bán hàng, kế toán muốn biết được nguồn gốc của từng VTHH, phục vụ cho việc lập kế hoạch nhập mua hàng về kinh doanh được hợp lý
Kế toán muốn lập được bảng kê kèm theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, trong trường hợp có quá nhiều số lượng mặt hàng cần chuyển kho
Khi in phiếu chi, kế toán muốn hiển thị thêm thông tin đơn vị để quản lý nắm được đầy đủ thông tin trước khi phê duyệt
Khi xem báo cáo Tổng hợp tồn kho, kế toán muốn hiển thị thêm thông tin nguồn gốc VTHH, để Giám đốc nắm rõ về các các mặt hàng còn tồn trong kho khi xem báo cáo
Trường hợp đơn vị mua NVL xuất thẳng cho công trình, khi in chứng từ mua hàng, kế toán muốn hiển thị thông tin NVL được mua cho công trình nào
Khi thêm/sửa hợp đồng bán, kế toán muốn thêm nhanh được khách hàng để tiết kiệm thời gian và thao tác nhập liệu
Khi xem báo cáo Tình hình chi phí thực tế so với dự toán, kế toán muốn chương trình cho phép thống kê theo từng tháng, để đáp ứng nhu cầu quản lý ngân sách của đơn vị
Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng, kế toán muốn thông tin số chứng từ và số hóa đơn hiển thị tách biệt nhau
Khi xem Sổ chi tiết bán hàng, kế toán muốn có thêm thông tin Mã số thuế của khách hàng
Cập nhật các mã chỉ tiêu trên biểu thuế suất thuế TTĐB mới có hiệu lực từ 01/01/2017 theo Luật số 106/2016/QH13 và Công văn Công văn 2159/TCT-KK
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn có thêm thông tin về Nhóm khách hàng, để có thể phân tích tình hình đặt mua hàng theo từng nhóm khách hàng
Cải tiến tốc độ cho tính giá xuất kho theo phương pháp Nhập trước xuất trước