Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R17 > Kế toán muốn lập được bảng kê kèm theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, trong trường hợp có quá nhiều số lượng mặt hàng cần chuyển kho

Kế toán muốn lập được bảng kê kèm theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, trong trường hợp có quá nhiều số lượng mặt hàng cần chuyển kho


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R17, bổ sung mẫu Bảng kê hàng hóa trên chứng năng in của chứng từ Chuyển kho (trường hợp Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Xuất kho gửi bán đại lý) để cho phép kế toán có thể in được bảng kê kèm phiếu xuất trong trường hợp có quá nhiều số lượng mặt hàng cần chuyển kho, giúp kế toán không phải lập bảng kê bên ngoài.

Chi tiết thay đổi

1. Bổ sung mẫu Bảng kê hàng hóa trên chức năng In của chứng từ Chuyển kho (trường hợp Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Xuất kho gửi bán đại lý)

 • Vào phân hệ Kho, chọn lập chứng từ Chuyển kho (Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ)
 • Chọn chức năng In, sau đó chọn mẫu Bảng kê hàng hóa.

   

 • Bảng kê hàng hóa sau khi chọn in

 

Lưu ý: Thực hiện in tương tự đối với chứng từ chuyển kho (xuất kho gửi bán đại lý).

2. Bổ sung thêm tab Khác trên chứng từ Chuyển kho (Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Xuất kho gửi bán đại lý)

 • Lập chứng từ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
 • Trên tab Khác, tích chọn In kèm bảng kê và nhập các thông tin Số, Ngày, Tên mặt hàng chung

   

 • Nhấn In và chọn mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Mẫu tự in) => Trên phiếu xuất kho chỉ hiển thị tên mặt hàng chung đã khai báo trên tab Khác và dưới thông tin Tổng cộng sẽ hiển thị thêm thông tin Kèm theo bảng kế số: ....., Ngày....tháng....năm...

 

Áp dụng cho các mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sau:

 • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Mẫu đặt in)
 • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Mẫu tự in)
 • Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu đặt in)
 • Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu tự in)
 • Mẫu hóa đơn được khởi tạo đựa trên các mẫu được kê ở trên

Lưu ý:

 • Tạm thời chưa áp dụng cho mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Mẫu tự in - Mã quy cách)Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu tự in - Mã quy cách).
 • Với các mẫu đã khởi tạo từ các mẫu phiếu trên ở các bản trước thì không hỗ trợ in thể hiện thông tin Kèm theo bảng kế số: ....., Ngày....tháng....năm...

3. Bổ sung các trường trộn In kèm bảng kê, Số bảng kê, Ngày bảng kê và Tên mặt hàng chung phục vụ cho việc thiết kế mẫu và trộn mẫu chứng từ

 • Thực hiện tải trường trộn của chứng từ chuyển kho:
 • Chọn chức năng In\Thiết kế mẫu chứng từ trên chứng từ chuyển kho (Chuyển kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc Xuất kho gửi bán đại lý)

   

 • Chọn Tải trường trộn\Chuyển kho.

   

 • Danh sách trường trộn sau khi tải về.

 

 • Thiết kế mẫu Bảng kê hàng hóa, trên đó thiết lập bổ sung thêm các các trường trộn: In kèm bản kê, Số bảng kê, Ngày in bảng kê.

   

 • Đưa mẫu vừa thiết kế vào phần mềm và chọn loại là Chuyển kho.
 • Chọn chức năng In\Thiết kế mẫu chứng từ.
 • Nhấn Thêm và thực hiện chọn mẫu bảng kê hàng hóa vừa thiết lập. Đồng thời chọn loại là Chuyển kho.

 

 • Lập chứng từ Chuyển kho (Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc Xuất kho gửi bán đại lý)

 • Chọn mẫu vừa thiết kế ở bước trên, chương trình sẽ hiển thị kết quả sau.
 
 • Cho phép nhập khẩu excel chứng từ Chuyển kho (Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Xuất kho gửi bán đại lý) các thông tin In kèm bảng , Số bảng kê, Ngày in bảng kê, Tên mặt hàng chung (không bổ sung vào file template):

4. Khi nhập khẩu chứng từ Chuyển kho (Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Xuất kho gửi bán đại lý) từ excel, chương trình cho phép nhập

 • Vào menu Tệp\Nhập khẩu từ excel và chọn nhập chứng từ Chuyển kho.
 • Chọn tệp excel cần nhập khẩu, sau đó nhấn Tiếp theo.
 • Chọn Ẩn/hiện thông tin và chọn tab Thông tin chung.
 • Tích chọn hiển thị các thông tin In kèm bảng, Số bảng kê, Ngày in bảng kê và Tên mặt hàng chung sau đó nhấn Đồng ý.

 

Lưu ý: Đối với chứng từ chuyển kho (Chuyển kho nội bộ) sẽ không nhập khẩu được các thông tin trên.Xem thêm
Kế toán muốn so sánh được định mức NVL, số lượng TP và NVL xuất cho SX thực tế với kế hoạch theo lệnh SX
Kế toán muốn đọc số tiền bằng chữ hàng nghìn trên chứng từ là ngàn, để đáp ứng nhu cầu của đối tác khách hàng
Khi lập phiếu nhập/xuất kho, nếu ghi nhầm TK công nợ/tiền/chi phí thành TK kho, kế toán muốn Báo cáo đối chiếu kho với sổ cái
Cải tiến chức năng chọn báo giá khi lập chứng từ bán hàng từ báo giá, để kế toán dễ hiểu hơn trong trường hợp báo giá đã hết hạn tính đến ngày lập chứng từ bán hàng
Khi xem Sổ chi tiết bán hàng, kế toán muốn biết được nguồn gốc của từng VTHH, phục vụ cho việc lập kế hoạch nhập mua hàng về kinh doanh được hợp lý
Khi in phiếu chi, kế toán muốn hiển thị thêm thông tin đơn vị để quản lý nắm được đầy đủ thông tin trước khi phê duyệt
Khi xem báo cáo Tổng hợp tồn kho, kế toán muốn hiển thị thêm thông tin nguồn gốc VTHH, để Giám đốc nắm rõ về các các mặt hàng còn tồn trong kho khi xem báo cáo
Trường hợp đơn vị mua NVL xuất thẳng cho công trình, khi in chứng từ mua hàng, kế toán muốn hiển thị thông tin NVL được mua cho công trình nào
Khi thêm/sửa hợp đồng bán, kế toán muốn thêm nhanh được khách hàng để tiết kiệm thời gian và thao tác nhập liệu
Khi xem báo cáo Tình hình chi phí thực tế so với dự toán, kế toán muốn chương trình cho phép thống kê theo từng tháng, để đáp ứng nhu cầu quản lý ngân sách của đơn vị
Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng, kế toán muốn thông tin số chứng từ và số hóa đơn hiển thị tách biệt nhau
Khi xem Sổ chi tiết bán hàng, kế toán muốn có thêm thông tin Mã số thuế của khách hàng
Cập nhật các mã chỉ tiêu trên biểu thuế suất thuế TTĐB mới có hiệu lực từ 01/01/2017 theo Luật số 106/2016/QH13 và Công văn Công văn 2159/TCT-KK
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn có thêm thông tin về Nhóm khách hàng, để có thể phân tích tình hình đặt mua hàng theo từng nhóm khách hàng
Trên phiếu xuất kho in ra, muốn bổ sung thêm thông tin về ngày, giờ, phút lập phiếu, để làm căn cứ đánh giá hiệu quả làm việc của các bộ phận
Cải tiến tốc độ cho tính giá xuất kho theo phương pháp Nhập trước xuất trước