Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Câu 1: Tại sao khi in Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP) trực tiếp, Kế toán thường thấy số liệu bị lệch so với Bảng cân đối kế toán (VD: Tiền và tương đương tiền,...)?

Trả lời: Khi in Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp), nếu thấy số liệu bị lệch so với Bảng cân đối kế toán nguyên nhân có thể là do:

  • Chọn sai hoạt động cho các chứng từ phát sinh khi lập báo cáo (Xem hướng dẫn chi tiết cách chọn loại hoạt động cho chứng từ tại đây).
  • Phát sinh thêm các nghiệp vụ, TK mà công thức mặc định của phần mềm chưa thiết lập.
Câu 2: Muốn biết được từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lấy lên như thế nào và làm thế nào để đối chiếu số liệu theo các công thức đó?

Trả lời: Để kiểm tra và đối chiếu số liệu cho từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Kế toán thực hiện như sau:
Kiểm tra công thức lấy lên cho từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đối chiếu dữ liệu theo công thức đã thiết lập

Lưu ý: Với các nghiệp vụ chưa xác định được thuộc vào hoạt động Sản xuất kinh doanh, Đầu tư hay Tài chính, chương trình đang hỗ trợ thống kê sẵn vào Hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó, Kế toán cần tự xác định lại hoạt động thực tế cho các nghiệp vụ đó.

  • Ví dụ: Nghiệp vụ Nợ TK 11x/Có TK 131 có thể thuộc chỉ tiêu 01.2 - Thu tiền bán hàng 131 (chi tiết theo hoạt động SXKD) và 22.4 - Tiền thu từ các khoản phải thu từ khách hàng (chi tiết theo hoạt động đầu tư). => Hiện tại chương trình đang mặc định chọn là Hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

  • Kế toán sẽ phải tự xác định lại là Hoạt động sản xuất kinh doanh hay Hoạt động đầu tư.

 

Câu 3: Kế toán muốn sửa đổi, bổ sung thêm công thức tính theo đặc thù của đơn vị thì làm như thế nào?

Trả lời: Trường hợp đơn vị có phát sinh các bút toán đặc biệt, Kế toán có thể lọc TK để xem TK đó đang được thiết lập công thức tại các chỉ tiêu nào, có đúng với phát sinh tại đơn vị hay không. Từ đó, sửa đổi lại cho phù hợp.

 

Ví dụ: Tại đơn vị, TK 1281 được mở thành 2 tiết khoản 12811 - Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng12812 - Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng. Khi đó, Kế toán muốn thay đổi lại công thức tính như sau:

  • Phát sinh của TK 12811 sẽ được đưa vào chỉ tiêu Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
  • Phát sinh của TK 12812 sẽ được cập nhật thay thế cho TK 1281 (theo công thức mặc định của chương trình).

Việc sửa đổi công thức được thực hiện như sau:

  • Sửa lại công thức cho các chỉ tiêu liên quan đến TK 1281 => Sửa lại thành TK 12812
  • Sửa công thức tính cho chỉ tiêu Tiền và tương đương tiền đầu kỳ => Lấy thêm từ TK 12811 


Xem thêm