Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép chọn lại nghiệp vụ và hoạt động lưu chuyển tiền tệ của các chứng từ, phục vụ cho việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp.

Cách thao tác

Việc chọn lại nghiệp vụ và hoạt động lưu chuyển tiền tệ được thực hiện trên các báo cáo lưu chuyển tiền tệ như sau:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (pp trực tiếp)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (pp gián tiếp)Xem thêm