Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xác định nghiệp vụ đối với các chứng từ có phát sinh điều chỉnh, phục vụ cho việc lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Cách thao tác

  • Trên giao diện lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chọn chức năng Chọn nghiệp vụ cho các chứng từ.


  • Để chọn nghiệp vụ cho các chứng từ phát sinh điều chỉnh, thực hiện theo một trong hai cách sau:
    • Chọn mỗi chứng từ là một nghiệp vụ phát sinh. => Tại cột Nghiệp vụ chọn giá trị tương ứng với chứng từ phát sinh.

 

  • Chọn tất cả chứng từ phát sinh cùng một nghiệp vụ. => Chọn giá trị tại mục Chọn nghiệp vụ áp dụng cho tất cả chứng từ, sau đó nhấn Áp dụng.

 

  • Sau khi chọn nghiệp vụ cho các chứng từ xong, nhấn Đồng ý.


Xem thêm